Het aantal kinderen dat een label krijgt – hoogbegaafd, dyslexie, ad(h)d, dyscalculie etc. – blijft maar groeien. En een groeiend aantal deskundigen stelt hardop de vraag of dit aan de kinderen ligt of aan de wijze waarop wij naar deze kinderen kijken en hoe deze kinderen worden onderwezen. Stichting ‘Elk kind een U!tblinker: anders leren, een talent’ start daarom een (online) campagne met als doel om de blik te richten op de talenten van deze kinderen en te denken in kansen en mogelijkheden. En niet uit te gaan van de ‘gemiddelde leerling’.  Zodat de talenten van deze anders denkenden, de originele geesten, niet verloren gaan.

Initiatiefneemster Manon Meijer, pedagogisch coach en trainer, ziet de gevolgen hiervan dagelijks in haar praktijk: ‘Ik zie heel getalenteerde kinderen die zich volledig onbegrepen voelen en daardoor gedemotiveerd en ongelukkig worden. Met als resultaat dat ze ook hun talenten niet meer ten volle benutten. Aan de andere kant zie ik overbelaste en gefrustreerde leerkrachten die onvoldoende ruimte krijgen om deze leerlingen op de juiste wijze te onderwijzen. Het is dus mijn missie om enerzijds basisschoolleerlingen met een andere leerstijl, te helpen inzicht te krijgen in hun unieke leersysteem, zodat ze met zelfvertrouwen en kennis van hun unieke kwaliteiten met succes hun schooltijd kunnen doorlopen. En anderzijds leerkrachten tools te geven om deze kinderen op school de juiste begeleiding te bieden met betere leerresultaten als gevolg.’

Talent gaat verloren – de innovators van morgen

Door middel van een (online) campagne wil de Stichting ‘Elk Kind een U!tblinker’ aandacht krijgen voor deze kinderen met talenten die nu, door de huidige lesmethodes en het huidige onderwijsbeleid, onbenut blijven en leiden tot gedemotiveerde, onderpresterende en veelal ongelukkige kinderen. Kinderen vaak met een label zoals dyslexie, dyscalculie, ad(h)d, hooggevoelig, hoogbegaafd etc. Kinderen ook met unieke en waardevolle talenten welke, in de bepalende fase van de basisschool, niet de ruimte krijgen om tot ontwikkeling te komen. Waarmee onderscheidende talenten, of te wel onze innovators van morgen, verloren gaan.

Dat het onderwerp om in brede zin de talenten van kinderen, met en zonder label, beter te zien en te benutten zeer actueel is en inmiddels door een brede groep deskundigen vanuit uiteenlopende specialisaties wordt onderstreept, bewijzen publicaties en initiatieven als: ‘Het Tienerbrein’ van hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles, ‘Gun kinderen hun eigen label’, van Gezins- en Opvoedcoach Liesbeth Hop, de publicaties en lezingen van opleider van leerlingbegeleiders Ivo Mijland, uitlatingen in de media van de voorzitter van de PO Raad, Rinda den Besten, etc. Recente resultaten in met name Scandinavische landen waar op vernieuwende wijze naar het onderwijs en leerlingen wordt gekeken, stemmen ook optimistisch waar het gaat om het beter benutten van álle kwaliteiten van álle leerlingen.

‘Ons uiteindelijke doel is dat leerlingen in de toekomst niet alleen met een cijfer of letter worden beoordeeld op hun vaardigheden voor taal en rekenen, maar in de volle breedte met al hun talenten worden gezien, gemotiveerd en gewaardeerd. En meer nog, dat zij gestimuleerd en geholpen worden om hun unieke talenten in de volle breedte in te zetten bij het leren op school en daarbuiten. Zodat elk kind kan uitblinken’, aldus Manon Meijer.

Stichting Elk Kind een Uitblinker is een initiatief van Manon Meijer, Monique Tetteroo en Vanessa Westbroek.