Dyslectische kinderen ervaren vaak een gebrek aan zelfvertrouwen in hun capaciteiten. In een onderwijssysteem dat sterk gefocust is op lezen en schrijven, voelen deze kinderen zich vaak belemmerd in het tonen van hun kennis en vaardigheden. De dagelijkse schoolactiviteiten zijn voor hen uitdagend. En het vinden van een geschikte vorm om hun potentieel te tonen, blijkt niet altijd eenvoudig. Dyslectie en zelfvertrouwen staan daardoor vaak op gespannen voet.

Het onderwijs legt vaak een grote nadruk op traditionele lees- en schrijfactiviteiten, waardoor kinderen met dyslexie zich buitengesloten kunnen voelen. Dit gebrek aan inclusiviteit kan leiden tot een afname van zelfvertrouwen bij deze leerlingen. Ze ervaren immers constant de druk om te presteren op terreinen waar ze moeite mee hebben.

Dyslectie en zelfvertrouwen

Een belangrijk aspect om te begrijpen is dat dyslexie niet gerelateerd is aan intelligentie. Kinderen met een dyslexie brein bezitten vaak diverse talenten die helaas niet altijd tot uiting komen binnen het huidige onderwijssysteem. Het is goed om te erkennen dat deze kinderen unieke sterke punten hebben, die niet noodzakelijkerwijs in lijn liggen met traditionele academische vaardigheden.

Zelfvertrouwen vergroten

Om het zelfvertrouwen van dyslectische kinderen te vergroten, is het van essentieel belang om alternatieve leermethoden en evaluatievormen te implementeren. Leraren zouden moeten streven naar een inclusieve benadering. Een benadering waarbij verschillende manieren van kennisoverdracht en beoordeling worden aangeboden. Dit kan variëren van mondelinge presentaties tot visuele projecten. Hierdoor krijgen dyslectische leerlingen de kans krijgen om te excelleren op gebieden waar ze sterk in zijn.

Daarnaast kan het implementeren van visuele projecten een positieve impact hebben op het zelfvertrouwen van dyslectische leerlingen. Denk hierbij aan het gebruik van illustraties, grafieken of mindmaps om complexe concepten te begrijpen en te presenteren. Deze aanpak biedt een creatief platform waarop dyslectische kinderen kunnen schitteren, aangezien velen van hen sterk zijn in visueel denken en creatieve expressie.
Ook het aanmoedigen om  spraakherkenningssoftware te gebruiken bij het maken van geschreven opdrachten helpt. Hierdoor wordt de nadruk verschoven  van de geschreven vorm naar de inhoud en het begrip van het onderwerp.

Bewustwording en begrip in de klas belangrijk. Het bespreken van dyslexie en het benadrukken van de diversiteit aan talenten in de klas kunnen bijdragen aan een positieve sfeer en acceptatie. Door deze aanpak wordt niet alleen het zelfvertrouwen van kinderen met een dyslexie brein versterkt, maar ontstaat ook een inclusieve leeromgeving voor alle leerlingen.

Het zelfvertrouwen vergroten van dyslectiche kinderen