Hoe leren kinderen lezen | Leren lezen een heel proces!

Hoe leren kinderen lezen | Leren lezen een heel proces!

Leren lezen is om meerdere redenen belangrijk voor kinderen.  Als ze leren lezen gaat er letterlijk een wereld voor ze open. Lezen en voorlezen stimuleert het leervermogen. Een kind leert nieuwe woorden en hun betekenis en doet kennis op over de wereld om zich heen. Lezen is een belangrijke sleutel naar kennis. Door het zelf lezen en het luisteren tijdens voorlezen, leert een kind hoe de opbouw van een taal in elkaar zit. Welke regels er bij taal horen en hoe je die regels kunt gebruiken als je praat. Leren lezen draagt ook bij de fantasie van kinderen en het stimuleert de concentratie.

Bewust van taal

Bijna alle kinderen begrijpen de taal, die we spreken, zonder dat deze bewust is aangeleerd. Het is een natuurlijk proces. We leren kinderen wel dat taal bestaat uit woorden en dat die woorden weer bestaan uit letters. Letters die op hun beurt weer gekoppeld zijn aan klanken. Eerst zal een kind woorden in stukjes kunnen hakken (klappen op de lettergrepen). Later kan hij simpele woorden ook klank voor klank benoemen zoals b-oo-m

Een kind begrijpt dat zinnen uit woorden bestaan. Het besef dat woorden uit letters en dus verschillende klanken bestaan, is belangrijk om in groep 3 tot het lezen en spellen van woorden te komen.

Om dit te kunnen leren, is het belangrijk dat een kind goed kan luisteren zodat het verschil kan horen tussen bijvoorbeeld een “m” en “n”, een “eu” en “ui”.

De klank van letters

De klank van de letters zijn vaak anders dan de naam van de letters, zoals je die in het alfabet hoort.  Bij het leren lezen gaat het om de klank. Dus ‘mmm’ in plaats van ‘em’

Lees meer over het leren herkennen van klanken

Vooraan, achteraan en midden

Begrippen als “vooraan” “achteraan” en “midden” zijn bij het leren lezen van belang om de volgorde van letters in een woord aan te kunnen geven. Deze begrippen moet een kind beheersen om te kunnen leren lezen.

Tegelijk leren lezen en schrijven

Kinderen leren sneller en makkelijker lezen als ze tegelijk leren schrijven. Het motorisch inprenten van de letters, het luisteren naar hun klank en ze in geschreven vorm zien, zorgen ervoor dat kinderen nieuwe dingen beter onthouden.

Leuke spelletjes voor om te leren lezen

 • Kies een letter en bedenk samen zoveel mogelijk woorden die met deze letter beginnen.
 • Laat een kind een voorwerpen in de kamer zoeken die met een bepaalde klank beginnen.
 • Lekker rijmen, kop, sop, pop, mop … het eindigt allemaal met op.

bron Kind en taal

Mijlpalen in taalontwikkeling

Mijlpalen in taalontwikkeling

Op het gebied van spraak en taal zijn er verschillende mijlpalen te zien in de ontwikkeling van kinderen.  Ieder kind ontwikkelt zich individueel, maar er is wel een gemiddelde leeftijd waarop kinderen diverse mijlpalen bereiken. Benieuwd welke dat zijn?

Mijlpalen ontwikkeling Baby

Een baby oefent met huilen al zijn zijn stembanden en ademhaling. Een pasgeboren baby reageert op de stem van zijn ouders. Na een paar weken draait hij ook zijn hoofd naar het geluid toe. Een volgende stap is dat een baby zelf geluiden begint te maken. Kraaien en allerlei geluidjes, combinaties van klinkers en medeklinkers, maken vindt een baby leuk. Hij herhaalt graag zijn eigen geluidjes, doet andere geluiden na en brabbelt tegen het speelgoed. Je kunt de taalontwikkeling van een baby al stimuleren met spelletjes.

Mijlpalen ontwikkeling dreumes

Een kind van één jaar kan soms al een paar woordjes zeggen en dat worden er steeds meer. Hij reageert op zijn naam en hij brabbelt gevarieerd. Het klinkt als een eigen taal. Hij kan voorwerpen herkennen aan hun naam en ook plaatjes in prentenboeken herkend hij. Een kind van tussen de twee en drie jaar kan gemiddeld zinnen van drie woorden maken. Hij gaat verkleinwoordjes, voorzetsels en meervoudsvormen gebruiken. Een dreumes begrijpt eenvoudige aanwijzingen en leert begrippen, zoals groot en klein, te gebruiken. Met (taal)spelletjes kun je de taalontwikkeling van kinderen bevorderen

Mijlpalen ontwikkeling peuter

Een peuter spreekt al in korte zinnen en vertelt kleine verhaaltjes. Hij kan eenvoudige vragen beantwoorden en kleine tweevoudige opdrachtjes uitvoeren. Voor vreemden is het kind steeds beter te verstaan. Hij verbetert de zinsopbouw en leert veel nieuwe woordjes. Het kind wil alles weten en stelt daarom veel vragen. Hij leert ook letters herkennen en begrijpen. Vertelprenten zijn op deze leeftijd erg leuk om samen te lezen.

De mijlpalen ontwikkelingen in spraak en taal

 • één maand
  Keelgeluiden en reactie op belletjes
 • drie maanden
  Lachen en brabbelen, tegen mensen of dingen
 • zes maanden
  Combinatie maken van klinkers en medeklinkers (oh-oh-oh)
 • Negen maanden
  Eén woord zeggen en geluiden na doen
 • Eén jaar
  Twee of meer woorden zeggen en herkennen van voorwerpen (aan hun naam)
 • Anderhalf jaar
  Herkennen van plaatjes en eigen taal gebruiken
 • Twee jaar
  Woordcombinaties gebruiken en eenvoudige aanwijzingen begrijpen
 • Drie jaar
  In zinnen spreken en eenvoudige vragen beantwoorden
 • Vier jaar
  Voegwoorden gebruiken en voorzetsels begrijpen
 • Vijf jaar
  Zonder kinderlijke articulatie spreken
Hoe verloopt de taalontwikkeling van kinderen

Hoe verloopt de taalontwikkeling van kinderen

Het verloop taalontwikkeling bij kinderen. Elke kind doorloopt uiteraard zijn eigen taalontwikkeling maar er zijn natuurlijk wel verschillende gemiddelde te noemen als het gaat om taalontwikkeling.
Het ene kind leert sneller dan het andere. Wij zetten hieronder de gemiddelde taalontwikkeling van een kind uiteen. Over welke capaciteiten zou een kind moeten kunnen beschikken? Een overzicht met de spraak- taalontwikkeling per leeftijd fase van kinderen.

Taalontwikkeling per leeftijd

Je kunt al vroeg communiceren met baby’s. Vanaf de geboorte hebben baby’s behoefte om te communiceren. Je kunt steeds aan een baby laten zien dat je zijn woordeloze boodschappen hebt ontvangen en begrijpt.  Baby’s leren vooral praten van hun ouders. Hoe meer een baby ouders hoort praten, hoe sneller hij zelf leert  praten. Leren praten stimuleren, is dus bij baby’s al mogelijk. Taalontwikkeling van baby’s begint al bij lichaamstaal. In de eerste maanden communiceert een baby op basis van reflexen. Het huilt, lacht, kijkt je aan of juis van je weg, maakt geluid en beweegt.

Taalontwikkeling van peuters

De taalontwikkeling van een dreumes begint met een-woord en later zal hij ook twee woordzinnen kunnen zeggen. Een peuter gebruikt taal om te communiceren en te leren over de echte wereld. In deze periode van taalontwikkeling leert een kind een mening te geven en een gesprekje te voeren. De taalontwikkeling van peuters zorgt voor een grotere woordenschat. Een peuter spreekt steeds meer in zinnen van drie, vier en vijf woorden.

Kinderen ontwikkelen hun taal door te praten met andere taalgebruikers. Zo leren ze nieuwe woorden en correcte formuleringen te gebruiken. Als kinderen graag iets willen vertellen en niet zelf de juiste woorden of woordvormen weten, gaan ze extra goed letten op hun gesprekspartner. Zodra ze de juiste woorden horen, nemen ze die over in hun eigen taalgebruik. Zo ontwikkelen ze tegelijkertijd hun begrip van de taal en het actieve gebruik van de taal..

Lees meer over: Taal ontwikkeling stimuleren met vertelplaten

Taalontwikkeling van kleuters

Kleuters zijn ook nog volop bezig met hun taalontwikkeling. Zij zijn nog bezig hun basiswoordenschat op te bouwen – dat zijn de woorden die het meest voorkomen in het dagelijks taalgebruik – en zij maken nog steeds fouten bij het vormen van woorden en zinnen. Zij kunnen nog niet lezen en zijn daarom voor hun taalontwikkeling afhankelijk van de mondelinge taal van anderen. Je kunt de kinderen helpen door veel met ze te praten, tijdens spel maar ook tijdens rustmomenten en bijvoorbeeld tijdens het opruimen. Het is goed om aldoor te benoemen wat je doet, wat de kinderen doen, wat je in je handen hebt, waarnaar je wijst, et cetera.

Wat weten we over de taalontwikkeling van een kleuter

Hoe erg is het als kinderen stotteren?

Stotteren is een veel voorkomende spraakstoornis bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar. Het is belangrijk dat het stotteren vroeg wordt aangepakt, omdat het anders chronisch kan worden.

Ongeveer vijf procent van de kinderen stottert heeft in een bepaalde periode in zijn leven. Bij tachtig procent van de kinderen gaat het stotteren vanzelf over.  Slechts één procent van alle volwassenen stottert. Als één van de ouders stottert is er 25% meer kans dat het kind gaat stotteren.

Wat is stotteren

Praten is een complexe vaardigheid. Gedachten en gevoelens moeten worden omgezet in taal,  woorden en zinnen. Deze taal wordt omgezet in spraakbewegingen. Vervolgens worden meer dan 100 spieren die met spreken gepaard gaan geïnstrueerd, om precies de goede beweging te maken, met precies de goede snelheid en kracht en precies op het goede moment. Dit vereist een grote mate van coördinatie en timing. Het is dus niet verwonderlijk dat dit bij jonge kinderen niet altijd goed lukt

Men spreekt pas van stotteren als de niet-vloeiende spraak langer dan drie maanden aanhoudt en zo ernstig is dat het het spreken duidelijk verstoort.

Oorzaak van stotteren

stotterenStotteren begint meestal bij kinderen tussen de twee en zeven jaar. De neiging om over woorden te vallen, lettergrepen te herhalen of te hakkelen bij het spreken komt veel voor in deze levensfase. Dit is de periode dat een kind veel wil vertellen, dit vaak gehaast en hij probeert langere en gecompliceerdere woorden te gebruiken. Als de gedachten sneller gaan dan de spraak, komt het kind in moeilijkheden en klinkt het of hij stottert. Dit is niet het echte stotteren maar slechts een tijdelijk minder vloeiend spreken. Gewoonlijk merkt het kind hier zelf niets van en gaat het na een tijdje vanzelf weer over. Het stotteren kan soms erger worden als het kind zenuwachtig of jaloers is.

Bij jonge kinderen kan het lastig zijn om stotteren te onderscheiden van de normale spraakontwikkeling. Praten is een ingewikkeld proces. Het is normaal dat een jonge kind regelmatig niet heel goed uit zijn woorden komt. Bij stotteren zijn er echter specifieke patronen te herkennen, die langere tijd aanhouden (langer dan drie maanden) en die het praten verstoren.

 • Een kind herhaalt een letter of lettergreep meerdere (k-k-k-k-konijn).
 • Een kind houdt een letter of lettergreep lang aan (ggggggoed).
 • De spraak blokkeert bij een bepaalde letter (‘k…. k…. konijn’).
 • Een kind aarzelt veel of laat lange pauzes vallen tussen twee woorden.
 • zingend kind

Hoe  kun je een kind helpen

 • Begin niet gelijk met therapie of met zorgen maken. Het stotteren zal in veel gevallen na een week al weer weg zijn.
 • Zing veel liedjes met een kind. Voor het slapen gaan of het eten. Zingen lijkt veel op natuurlijke spraak en zal deze ook versterken.
 • Neem zelf de rust voor je spreken en probeer met iets verlengde klinkers te spreken. Je hoeft een kind niet te vertellen dat je dit doet, hij zal het vanzelf overnemen. Zo krijgt hij spraaktherapie, zonder daar zelf van te weten.
 • Blijf je je zorgen maken zoek dan hulp bij een logopedist of een stottertherapeut

 

 

Bevorder de taalontwikkeling van een baby

Bevorder de taalontwikkeling van een baby

Op elke leeftijd zijn er leuke spelletjes te bedenken ter bevordering van taalontwikkeling zowel de taalontwikkeling van een baby als de taalontwikkeling van een dreumes of peuter

De bevordering van taalontwikkeling van een baby is een mooi proces om te volgen. Van baby gebrabbel gaat een kind langzaam over op een een-woordfase, twee-woordzinnen en vervolgens hele zinnetjes. Al van jongs af aan zijn er leuke spelletjes ter bevordering van de taalontwikkeling. Op verschillende momenten van de dag kun je deze spelletjes doen.

 1. Op de commode
  Tijdens het verschonen kun je alle handelingen van het verschonen benoemen. Gebruik hierbij kort zinnen. “hé een vieze broek” en “kijk een schone luier”. Maar ook bij het aankleden kan weer alles benoemend worden “een groen t-shirt”. Elke keer zal dit een kleine bijdragen leveren aan de bevordering van de taalontwikkeling.
 2. Verstoppertje tussen het badschuim
  Maak van het in bad gaan een groot feest. Doe badschuim in het bad en verstop speelgoed onder het schuim. Blaas het schuim weg en vertel een kind welk speeltje het is dat te voorschijn komt.
 3. Kiekeboe
  Het spelletje kiekeboe kan je overal spelen, op de commode, in de rij voor de kassa  is een goed spelletje om het praatproces te stimuleren en de bevordering van de taalontwikkeling.
 4. Voorlezen
  Met een baby op schoot een boekje lezen en ontdekken is leerzaam. Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van een kind. Tevens verhoogt dit concentratie.

Lees meer over leuke spelletjes om de taalontwikkeling van een peuter te stimuleren

 

Wist je dat je de spraakontwikkeling bij een baby al kunt stimuleren?

Wist je dat je de spraakontwikkeling bij een baby al kunt stimuleren?

Baby’s leren vooral praten van hun ouders. Hoe meer een baby jouw als ouders hoort praten, hoe sneller hij zelf leert  praten. Daarom is het goed om veel tegen een kind te praten tijdens je dagelijkse bezigheden. Ook al zijn ze nog zo klein, benoem de dingen die een kind ziet en vertel hardop wat jezelf doet. Dit bevordert de spraakontwikkeling!

Het is daarbij belangrijk om rustig, lief en vooral veel tegen een baby te praten. Vertel wat je aan het doen bent: ‘Nu ga je in je badje.’ ‘Wat is het water lekker warm.’ Een  kind vindt dat leuk en leert er veel van!
Gebruik in gesprekken met baby’s verschillende stemhoogtes. Een kind wordt actiever als je met een hoge stem praat. Troosten en kalmeren gaan beter als je een lage stem gebruikt.

Lees meer over communiceren met baby’s

Het is leuk om spelletjes met een baby te doen, waarbij je met je stemhoogtes varieert. Maak gebruik van gebaren, geluiden en klanken. Dat vindt een baby niet alleen leuk, hij leert jou en de omgeving daardoor beter kennen.

Je hebt het waarschijnlijk al vaker gehoord, maar het werkt echt. Stimuleer een kind om uit een echte beker te drinken. Dit is goed voor de ontwikkeling van de mondspieren en daarmee de spraakontwikkeling. In dit kader is het ook beter een kind steeds minder vaak een speen te geven.

Gespreksomstandigheden

Als je met een kind praat is het belangrijk dat je elkaar goed kunt zien en horen. Zorg dat je op ooghoogte van een kind bent. Houd hem op je arm of ga dicht bij een kind staan en ga door je knieen. Zo kun je elkaar goed aankijken.
Probeer achtergrond geluid zoveel mogelijk te vermijden.  Als de tv uit staat, kan een kind spraakklanken beter leren onderscheiden, hetgeen een goede spraakontwikkeling ten goede komt.

Meer tips om de spraakontwikkeling te stimuleren

 1. Laat een kind het plezier van communiceren zien. Moedig alle vormen van communicatie aan. Gekke bekken trekken, lachen en geluiden maken.
 2. Geef een baby speelgoed dat geluidjes maakt. Zo ontdekt hij verschillende geluiden.
 3. Een mooie manier om het leren praten te stimuleren is het na doen van de geluiden van een baby.
 4.  Zing liedjes en doe (schoot)spelletjes. Bijvoorbeeld: Laat een baby je gezicht bekijken en betasten. Trek grappige gezichten en maak gekke geluiden. Dit brengt hem ongetwijfeld aan het lachen.
 5. Zingen is een manier om contact te maken op een vrolijke manier. Leg een baby eens op je knieën als je zingt. Hij kijkt dan goed naar je mond en je gezicht.
 6. Speel spelletjes als kiekeboe. Bijvoorbeeld door je handen voor je ogen te houden, ze plot weg te trekken en `kiekeboe`te roepen of  Hou een handdoek voor je gezicht. Buig je zo naar je baby en laat hem de handdoek wegtrekken. Roep “piep” of “kiekeboe” telkens hij dat doet.
 7. Geef een baby boekjes in de box van hard karton, stof of plastic. Bekijk samen de plaatjes: ‘Kijk eens, een eendje. Kwak, kwak zegt het eendje!’