Ontdek de kracht van dyslexie: Mijn reis van strijd naar overwinning

Ontdek de kracht van dyslexie: Mijn reis van strijd naar overwinning

In een wereld die soms lijkt te zijn ontworpen voor perfecte spelling en vlekkeloze grammatica, ben ik trots om te zeggen dat ik dyslectisch ben. Voor mij is dyslexie geen belemmering meer, maar eerder een uniek talent dat mijn pad heeft verrijkt met creativiteit, doorzettingsvermogen en veerkracht.

Mijn reis met dyslexie begon als een strijd, maar werd een ontdekking. Een ontdekking van mijn eigen manier van denken, van mijn unieke kijk op de wereld. In een maatschappij waarin foutloos spellen soms als de maatstaf voor intelligentie wordt gezien, heb ik geleerd dat mijn waarde niet wordt bepaald door mijn vermogen om zonder fouten te schrijven.

Dyslexie als creatieve kracht

Dyslexie is voor mij geen beperking, maar eerder een venster naar een wereld vol mogelijkheden. Het heeft mijn creatieve geest bevrijd, waardoor ik oplossingen bedenk die anderen wellicht over het hoofd zien. Het heeft mijn doorzettingsvermogen getest en versterkt, waardoor ik obstakels met vastberadenheid en moed overwin.

Een belangrijke bron van inspiratie voor mij is Made by Dyslexia. Deze organisatie begrijpt dat dyslexie niet simpelweg een uitdaging is om te overwinnen, maar eerder een gave om te omarmen.

Het is essentieel om te erkennen dat dyslexie niet betekent dat we fouten maken, maar dat we anders denken. Het is een andere manier van navigeren door de complexiteit van taal, en juist die unieke benadering kan leiden tot innovatie en originele ideeën.

De kracht van dyslexie

Dus, hier ben ik, trots en vol vertrouwen, mijn dyslexie omarmend als een kracht. Mijn boodschap aan anderen die soortgelijke reizen maken, is eenvoudig: wees niet bang om anders te zijn, om je eigen weg te banen. Dyslexie is niet iets om te overwinnen, maar eerder iets om te vieren. Het is onze superkracht, onze unieke bijdrage aan de wereld.

Laten we samen streven naar een wereld die niet alleen dyslexie tolereert, maar het actief omarmt als een bron van innovatie en diversiteit. Onze unieke manier van denken is geen beperking, maar een kracht die de wereld kan veranderen. Dus, laten we onze stemmen verheffen, onze verhalen delen en anderen inspireren om de ware schoonheid van dyslexie te ontdekken.

Samen kunnen we een inclusievere samenleving creëren waar iedereen wordt gewaardeerd om hun unieke bijdragen. Ben jij klaar om deel uit te maken van deze beweging? Deel jouw verhaal, luister naar anderen en laten we samenbouwen aan een wereld waarin diversiteit niet alleen wordt geaccepteerd, maar gevierd. Jouw bijdrage maakt het verschil

 

Stop met het behandelen van dyslexie!

Stop met het behandelen van dyslexie!

Een pleidooi voor empowerment in plaats van behandeling.
Dyslexie is geen tekortkoming die gerepareerd moet worden. Het is een unieke manier van denken die specifieke uitdagingen met zich meebrengt. In plaats van dyslexie te zien als een aandoening of stoornis die behandeld moet worden, pleit ik voor een benadering waarbij de nadruk ligt op het trainen van vaardigheden. En het ontwikkelen van strategieën om effectief met dyslexie om te gaan. Stop daarom met het behandelen van dyslexie!

Waarom een behandelen van dyslexie?

Een belangrijk aspect van deze benadering is de erkenning dat het traditionele ‘behandelen’ van dyslexie vaak onbedoelde psychologische effecten heeft, vooral bij kinderen. Wanneer een kind wordt onderworpen aan een reeks interventies om dyslexie te ‘genezen’, kan dit het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen aantasten. Het creëert onbedoeld het idee dat er iets mis is met het kind en dat er een correctie nodig is.

Kinderen voelen zich sterk bewust van hun anders-zijn, en het bestempelen van dyslexie als iets dat behandeling vereist, kan leiden tot stigmatisering en gevoelens van ontoereikendheid. Een alternatieve benadering, gericht op empowerment en het benadrukken van de positieve aspecten van dyslexie, is ook mogelijk.

Door kinderen te stimuleren hun vaardigheden te ontwikkelen in plaats van dyslexie te behandelen, ontdekken ze hun sterke punten. We kunnen hen effectieve strategieën aanreiken voor lezen, schrijven en spellen, waarbij dyslexie niet iets is om zich voor te schamen, maar een uniek aspect van hun persoonlijkheid.

Het is ook cruciaal om educatieve omgevingen te creëren die diversiteit omarmen en kinderen met dyslexie ondersteuning bieden. Flexibele leermethoden, zoals technologie en aangepaste lesmaterialen, helpen kinderen met dyslexie hun volledige potentieel te bereiken zonder het gevoel te hebben iets te moeten overwinnen.

Stap over op dyslexie trainingen

Empower kinderen met dyslexie door vaardigheden te trainen en een positieve, ondersteunende omgeving te creëren. Stop met het idee van behandeling en omarm diversiteit, waarbij het unieke potentieel van elk kind wordt ontsloten.

Empower dyslexie

 

Alles wat je moet weten over een dyslexie test

Alles wat je moet weten over een dyslexie test

Dyslexie heeft onder andere invloed op het vermogen om vloeiend te (leren) lezen, spellen en soms ook schrijven. In Nederland is het identificeren van dyslexie van groot belang om passende ondersteuning te krijgen. Een dyslexie test kan worden aangevraagd wanneer er vermoedens zijn van dyslexie bij een kind. De procedure voor het identificeren van dyslexie in Nederland is grondig en gestructureerd.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de termen dyslexie en de (behandelindicatie) Ernstige Dyslexie (ED), voorheen bekend als Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) (tot 1 januari 2022). Alleen in dit laatste geval worden zowel het onderzoek als het vervolgtraject gefinancierd door de gemeente.

Wanneer een dyslexie test

Vaak wordt er vanuit school gesignaleerd dat een kind meer dan gemiddeld moeite heeft met leren lezen en schrijven. Zeker bij erfelijkheid heb je als ouder soms ook een vermoeden. Soms is het wel onduidelijk wanneer een dyslexie test kan worden gedaan. Wanneer dit gedaan mag/kan worden staat in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0. Hierin worden de onderstaande criteria opgesomd.

 • Een kind is tussen de 7 en 13 jaar oud en zit op de basisschool.
 • Er is sprake van aanzienlijke achterstand, gekenmerkt door drie opeenvolgende cito E-scores/V-scores (laagste 10%) voor woordlezen.
 • Er is sprake van hardnekkigheid, wat blijkt uit aantoonbare inspanningen van de school om extra hulp te bieden op het gebied van lezen en/of spellen, zonder dat er voldoende vooruitgang wordt geboekt.

Wat betekent dit?

De eerste cito toetst die in aanmerking komt om een “achterstand” inzichtelijk te maken kan worden afgenomen halverwege groep 3. Een derde toetst is dan op zijn vroegst halverwege groep 4. Halverwege groep 4 moet er ook een dossier zijn welke aantoont dat er extra inspanningen zijn gedaan om de ontwikkeling van een kind extra te ondersteunen. Extra inspanningen zijn bijvoorbeeld een speciale begeleiding om het leesniveau te verbeteren en trainingen om lettercombinaties en/of woorden te automatiseren. Vaak worden deze vanuit een samenwerkingsverband waar een school onderdeel van is gegeven. Ook het inzetten van het programma Bouw kan helpen bij het verbeteren van het automatiseren van klanken en woorden.

Voor een vergoed vervolgtraject gelden vervolgens de volgende voorwaarden:

 • Er zijn geen andere verklarende factoren voor de lees- en/of spellingproblemen aan het licht gekomen tijdens het onderzoek.
 • Er zijn geen complexe andere problemen die een effectieve uitvoering van de training belemmeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concentratieproblemen door ADHD

Intelligentie

Dyslexie staat los van intelligentie. Om een beeld te krijgen van de intelligentie wordt er bij een kind een IQ-test afgenomen. Er wordt onder andere gekeken naar semantische taalvaardigheden (zoals woordenschat en het kunnen leggen van verbanden tussen woorden) en de werking van het geheugen. Het doel hiervan is om mogelijke andere verklaringen voor de lees- en/of spellingproblemen uit te sluiten en om te kijken of het kind in staat is een training goed te kunnen volgen.

Niet in elk traject is nog voldoende aandacht over de positieve keerzijde van dyslexie. Dit is jammer omdat alle aandacht op wat niet goed gaat, het zelfvertrouwen van een kind kunnen aantasten. Lees hier meer over de sterke kanten van dyslexie

Sinterklaasgedichten voorlezen als dyslect!

Sinterklaasgedichten voorlezen als dyslect!

Op veel scholen is het traditie om vanaf groep 5 surprises te maken. Ontzettend leuk natuurlijk, maar daar hoort ook vaak een gedicht bij. En dit laatste is niet altijd leuk voor dyslectische kinderen. Niet het maken van het gedicht, maar het voordragen ervan. Sinterklaasgedicht en dyslexie geen match.

Sinterklaasgedicht en dyslexie

Het voorlezen van een sinterklaas gedicht is voor veel dyslectische kinderen lastig.  Alle ogen zijn op je gericht en je wilt een gedicht zo mooi mogelijk voordragen. Geen fouten maken en op een juiste toon en met een correcte intonatie voorlezen. Zodat het gedicht er vloeiend en op rijm uitkomt. Dit kan voor veel stress zorgen.

Heeft jouw kind iemand getrokken die dyslectisch is of is jouw kind dyslectisch, dan kunnen deze praktische tips helpen.

1. Maak het gedicht niet te lang

Wanneer je een gedicht moet maken voor iemand die niet graag lees houdt, maak hem dan niet te lang. Houdt het gedicht overzichtelijk door het in coupletten op te delen. Stel je voor, je ziet tegen het lezen van een gedicht op. Je vouwt het blaadje open en je ziet dat het maar om drie coupletten van vier regels gaat. Dat valt enorm mee. De drempel om het gedicht nu voor te lezen wordt zo een stuk lager.

2. Gebruik een overzichtelijk en een groter lettertype

Het is verleidelijk om een ‘gezellig’ lettertype te kiezen, waardoor het gedicht net wat meer lijkt op het handschrift van Sinterklaas. Voor kinderen die moeite hebben met lezen is dit niet prettig. Het ontcijferen van die lettertypes is veel vermoeiender dan het lezen van lettertypes als Verdana, of Arial. Kies ook voor een grote lettertype 14 bijvoorbeeld een ruime regelafstand.

3. Maak gebruik van ritme, rijm en korte zinnen

Net zoals kinderen makkelijker gedichtjes onthouden die rijmen en een eenvoudig ritme hebben, zo leest dat ook veel makkelijker. Je maakt het gedicht voorspelbaar, wat het lezen eenvoudiger maakt. Denk dan bijvoorbeeld aan het rijmschema AABB CCDD.

De sint zat te denken,
wat hij Fleur zou schenken.
Hij heeft gezocht in alle gaten en hoeken
om voor hem wat leuks uit te zoeken.

4. Kies voor een samenleesgedicht

Wil je toch wat meer vertellen of lastige woorden gebruiken om een punt te maken? Probeer dan eens een samenleesgedicht. Dit werkt hetzelfde als het principe van samenleesboeken. Je gebruikt grote letters voor de eenvoudige regels die het kind leest en kleine letters voor de lastige regels voor de volwassene of een ander kind. Zo maak je er een gezellig leesmoment van, waarbij het kind maar de helft voorleest en waarin je toch veel kwijt kunt.

5. Gebruik Pictogrammen of Emoji’s

Voeg pictogrammen of emoji’s toe om de tekst visueel aantrekkelijker te maken en de boodschap te versterken.

6. Voorbereiding

Laat een kind, die het moeilijk vindt om iets goed voor te dragen, het gedicht van te voren even rustig doorlezen. Of lees het samen even door. Vraag aan de ouder van het dyslectisch kind of hij dat fijn vindt. Ook kan de leerkracht een moment creëren door iedereen even wat rommel te laten opruimen van andere surprises. Dit geeft een kind de gelegenheid om het gedicht alvast even door te lezen. Voorlezen is veel minder eng als je weet wat er staat..

Heb jij nog meer tips over sinterklaasgedicht en dyslexie? Laat ze ons weten.

Lees meer over hoe het dyslectisch brein werkt

bron: marant

Er is meer aandacht nodig voor de kwaliteiten van dyslexie

Er is meer aandacht nodig voor de kwaliteiten van dyslexie

Als het over dyslexie gaat, lees en hoor je veelal alleen de negatieve gevolgen, de worstelingen en moeilijkheden waarmee dyslectische kinderen te maken kunnen krijgen. Variërend van zorgen over lezen en schrijven, verwerkings- en geheugenproblemen en bijbehorende stress of angst. Het is ontzettend zonde om te veel bij deze negatieve effecten stil te staan en alle positieve punten te verwaarlozen. Maar wat zijn de kwaliteiten van dyslexie?

Fouten maken

Gedurende ons leven stoppen we nooit met leren en ons ontwikkelen. Dit kan een echt bevredigend proces zijn.  Het is dus prima om fouten te maken. 
Wat veel fout gaat bij dyslecten, jong en oud is plannen, foutloos schrijven. Ze ervaren een slecht auditief geheugen, langzamere verwerkingssnelheid en hebben vaak een slecht handschrift. Hoewel deze dingen vervelend zijn, ontwikkelen dyslectici coping-strategieën om deze zwakkere eigenschappen te verbeteren of te compenseren. Ze zijn creatief en zetten hun sterke krachten in om hun doel te bereiken.
Wat bijzonder is, is dat deze minder sterke eigenschappen soms alleen door de persoon zelf als zwakker worden ervaren. Andere zien dit totaal anders. Bovendien is het menselijk brein erg goed in het versterken en verdraaien van de perceptie van een negatieve eigenschap of vaardigheid. Dit maakt dat dyslecten meer dan gemiddeld last hebben van een minder positief zelfbeeld.

Aandacht voor kwaliteiten van dyslexie

Hoewel het belangrijk is om te streven naar ontwikkeling en verbetering van dingen die moeilijk gaan, is het belangrijker, vooral voor een dyslectisch kind,  om de nadruk te leggen op en zich te concentreren op sterke punten. Veel dyslectici kunnen gedemotiveerd raken en bang zijn voor nieuwe en uitdagende taken die niet lukken, met als resultaat een lager zelfbeeld en hoger angstniveau

Ronald Davis een bekend auteur op het gebied van dyslexie, benadrukt het belang van de persoonlijke sterke punten van dyslectici in zijn boek The Gift of Dyslexia. Hij benadruk dat alle dyslectici over verschillende sterke punten, vaardigheden en ‘unieke gaven’ beschikken. Zelfs als een dyslectische persoon deze zelf niet herkent. 

Er is ook een Nederlandse vertaling, van The gift of Dyslexia:  de kans van dyslexie

Veel dyslectici kunnen excelleren en bloeien op het gebied van creativiteit. Maar ook op verbeeldingskracht, ‘buiten de kaders’ denken en aandacht voor detail. Hoge emotionele intelligentie, veerkracht en ijver. In wezen kunnen al deze vaardigheden en eigenschappen uitstekende platforms zijn voor succes op tal van gebieden in het leven.

Concentreren en focussen op sterke punten en niet al te lang stilstaan ​​bij zwakheden of fouten is erg belangrijk in de dyslectische wereld. Het is essentieel voor het bevorderen van het welzijn en de veerkracht van dyslectici. Zeker aangezien ze zich vaak onzeker voelen en daarom uitdagingen uit de weggaan.

Wanneer iemand met dyslexie beschikt over voldoende zelfvertrouwen en zijn unieke talenten heeft kunnen ontdekken, kan hij veel bereiken. Naast de successen die dit iemand brengt, maakt het ook dat iemand beter in zijn vel zit en daardoor gelukkiger is. 

Wanneer een dyslexie test aanvragen

De kracht van dyslexie en informatie verwerking

De kracht van dyslexie en informatie verwerking

De wereld veranderd in razend tempo, door technologische ontwikkelingen en digitalisering. Dit vraagt om andere vaardigheden en capaciteiten. Daar hebben we eerder al in een blog aandacht aan besteed. En hoe de krachten van een dyslectisch brein hierin een belangrijke rol kan spelen.  In dit blog gaan we in op dyslexie en informatie verwerking, dit levert prachtige inzichten op.

Er wordt veel geschreven over de uitdagingen die mensen met een dyslectisch brein ondervinden. Wij willen graag ook het tegenovergestelde geluid laten horen. Dit door het in kaart brengen van dyslectische krachten en deze te koppelen aan de kern van werk gerelateerde vaardigheden en in de toekomst benodigde skills. Het doel van deze oefening is het transformeren van de perceptie van dyslexie. En bruikbare handreikingen te geven om dyslectische vaardigheden te identificeren.

Dyslexie en informatie verwerking

Informatie verwerking of wel cognitieve vaardigheden.  Cognitieve vaardigheden hebben te maken met het vermogen om kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Van mensen met een dyslectisch brein is bekend dat ze op een andere manier dan bij de “gemiddelde mens “ informatie verwerken. Dit geeft ze unieke kwaliteiten. Het identificeren van deze kwaliteiten geeft een kind de kans om zijn talenten verder te ontwikkelen.

Op cognitief vlak zijn er zes vaardigheden waar dyslecten uitzonderlijk goed in zijn:

 1. Cognitieve flexibiliteit

  Het vermogen om snel te schakelen en handelen wanneer prioriteiten of randvoorwaarde wijzigen. Flexibele denkers passen zich snel aan, aan de onverwachte gebeurtenis . Ze zetten hun probleemoplossende vaardigheden in om tot een betere uitkomst te komen. Cognitieve flexibiliteit kan ook leiden tot meer veerkracht bij  Iets wat een kind met dyslexie vaak ervaart in zijn leerproces.

 2. Creativiteit

  Het vermogen om te komen met originele of slimme ideeën over een gegeven onderwerp of situatie. Maar ook op creatieve manieren een probleem op te lossen.

 3. Logische redenering

  Logica gebruiken om argumenten en feiten af te wegen en op waarde te schatten. Doordat iemand met dyslexie associatief denkt, worden heel snel  – als een spinnenweb – verbanden gelegd tussen informatie en kennis.

 4. Probleemgevoeligheid

  Het vermogen om te signaleren en vertellen wanneer iets is verkeerd of waarschijnlijk mis zal gaan. Het gaat hier om het zien en herkennen van een probleem, voordat dit door een groter publiek wordt gezien. Het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen is in veel branches ontzettend waardevol.

  Intelligentie gaat om meer dan slim zijn 

 5. Wiskundig redenering

  Het vermogen om te kiezen voor de juiste wiskundige methoden of formules om een probleem op te lossen. Wiskundig denken is een krachtige manier van denken over zaken. Logisch, analytisch, kwantitatief en met precisie. Wiskundig redeneren is ook zeer effectief in het dagelijks leven. Kinderen die hier goed in zijn, hebben over het algemeen meer succes in het leven. Het geeft ze het vermogen om in elke situatie logisch te denken, wat ze in staat stelt om algemene groei te bereiken.

 6. Visualisatie

  Het vermogen om je voor te stellen hoe iets eruit zal zien, ook nadat het is verplaatst, gedraaid rond of uit elkaar gehaald.
  Middels visualiseren kun je ideeën uitwerken en overbrengen. Wanneer je iets visualiseert word je gedwongen om tot de kern te komen. Je moet keuzes maken tussen hoofd- en bijzaken en hierdoor wordt je boodschap compact, duidelijk en komt deze beter binnen bij de ontvanger.
  Visualiseren dan ook een krachtige techniek die je kan helpen obstakels te overwinnen en doelen te bereiken.

bron: The value of Dyslexia EY