**//sticky ads code//**
Astrid Pulles

Astrid Pulles

Astrid Pulles is getrouwd en trotse moeder van twee lieve pubers, een zoon van 16 en een dochter van 13.Haar leven staat in het teken van communicatie en coaching. Op haar werk probeert ze altijd collega’s te helpen, te sturen en te prikkelen met de juiste vraagstelling. Haar dagelijks werk bestaat uit het voeren van gesprekken  op diverse niveau’s, om zo meerdere partijen op één lijn te krijgen. Ze is zeer taalgericht en schrijft graag. In haar vrije tijd schrijft ze veel verhalen, gedichtjes en blogjes.

Communicatie

Ondanks dat ze heel wat gewend is op gebied van communicatie komt het geregeld voor dat ze  overrompeld in een gesprek zat. Op school, aan de telefoon, met een psycholoog, in het ziekenhuis, met een Intern Begeleider, met een leerkracht of bij de huisarts in de praktijk. Al deze situaties zijn gerelateerd aan de basisschool of bijbehorende gesprekken en onderzoeken. Het overviel haar telkens weer omdat de adviezen voor haar gevoel zomaar uit de lucht kwamen vallen. Ze kon het niet plaatsen. Met vallen en opstaan heeft ze haar kinderen door deze periode begeleid. Grijze haren en slapeloze nachten, maar Astrid heeft ook successen gevierd en heel veel ‘zie-je-wel-momenten’ gekend.

Waar draait het om

Gaandeweg is ze het systeem gaan doorzien. Het draait in de meeste gevallen helemaal niet om het kind. Het draait om prestaties en budgetten. Om hoge cito-scores en de wensen van het schoolmanagement. Het draait om de heksenketel van het onderwijs. Je kunt je afvragen of het klopt dat er zoveel kinderen zijn met leerproblemen en diagnoses. Zijn de kinderen zoveel veranderd of is de onderwijswereld zo veranderd? Astrid denkt het laatste. Ze is bang dat we binnen het basisonderwijs op teveel gebieden de plank volledig misslaan.

Door alle bizarre situaties heeft ze veel inzicht gekregen. Astrid heeft kennis en ervaring opgedaan. Ze heeft fouten gemaakt en verkeerde beslissingen genomen. Maar ook hele goede keuzes en is ze steeds sterker geworden. Astrid is gaandeweg steeds meer gaan begrijpen van het systeem, hoe het werkt en hoe het spel gespeeld wordt.

Haar blogs schrijft Astrid Pulles voor zoekende ouder. Een houvast, zodat je ziet dat het altijd goed is om keuzes te maken die dichtbij jou staan. Dat wil niet zeggen dat je dezelfde keuzes moet maken als zij heeft gedaan. Met haar  ervaring en mijn natuurlijke aanleg om te coachen helpt ze jou wel graag verder. Dan kun jij op jouw manier je kind helpen. Dus wil je naast de blogjes nog meer weten? Mail haar dan gerust op: info@heksenketel.eu. 

Wat is braingym

Wat is braingym

BrainGym is een speelse en tegelijkertijd doeltreffende methode: eenvoudig toe te passen in het onderwijs, individuele begeleiding, therapie, maar ook thuis en op het werk.

BrainGym biedt bewegingsoefeningen, die redelijk makkelijk zijn om te doen, niet veel tijd kosten en geen energie kosten maar juist energie opleveren.
Het is ideaal voor ieder die te maken heeft met moeilijkheden als concentratie, lezen, schrijven, rekenen, spelling, onthouden, coördinatie, organiseren, zich aanpassen aan veranderde situaties, examen doen, enzovoort. Voor ieder die ervaart: “Ik doe zo hard mijn best en toch lukt het niet.”

Concentratievermogen

De bewegingen van braingym verbeteren het concentratievermogen, het geheugen, de coördinatie, de sportprestaties, het welbevinden en schoolse vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen.

De beweging activeert de twee hersenhelften om beter samen te werken. De linker- en rechterhersenhelft verwerken de binnenkomende informatie elk op hun eigen manier.
De oefeningen van de Brain Gym-methode spreken specifieke delen van het brein en de zintuigen aan. De bewegingen zorgen ervoor dat de energie weer gaat stromen tussen beide hersenhelften en van en naar de zintuigen.

Uitgangspunten:

Brain Gym is gebaseerd op drie uitgangspunten:

 1. Leren is een natuurlijke en leuke activiteit, waar we ons hele leven gebruik van maken.
 2. Een leerblokkade ontstaat als we, door onzekerheid en stress van nieuwe opdrachten, niet meer bewegen.
 3. We zijn allemaal in zekere mate “leergeblokkeerd” omdat we geleerd hebben stil te zitten.

Voordelen

Brain Gym biedt ondersteuning bij leermoeilijkheden en leerstoornissen, emotionele, sociale en gedragsproblemen. Dankzij eenvoudige, dynamische en leuke oefeningen helpt Brain Gym verbeteringen aan te brengen in schoolse vaardigheden:

 • Lezen
 • Schrijven
 • Taalvaardigheden
 • Wiskundevaardigheden

Meer informatie over braingym oefeningen

ADHD en hoogbegaafdheid

ADHD en hoogbegaafdheid

ADHD en hoogbegaafdheid gaan vaak samen, al is het niet het niet zo dat iedereen met ADHD ook hoogbegaafd is, of dat alle hoogbegaafden ook ADHD hebben. Het komt echter wel veel voor dat kinderen  zowel hoogbegaafd zijn als ADHD hebben. Dit vraagt om een goede begeleiding omdat het leven niet altijd even makkelijk is.

Hoogbegaafdheid en ADHD in hokjes

We denken in onze maatschappij vaak in hokjes, we vinden het prettig om overal een naam aan te geven. Of dit wenselijk is of niet, daar gaan we nu niet op in, maar het maakt het soms lastig om om ‘out of the box’ te denken. Wanneer een kind hoogbegaafd is en ADHD heeft is er sprake van twee aparte hokjes.

Deskundige of hulpverleners vinden het lastig om een hoogbegaafd kind met ADHD in een hokje te plaatsen, en hier ligt ook vaak het probleem. Het is namelijk zo dat veel symptomen van ADHD ook symptomen van hoogbegaafdheid zijn, en andersom uiteraard. Dit betekent dat, wanneer een kind beide heeft, het niet mogelijk is om de twee zaken te ontrafelen. Het is onmogelijk om te bepalen welke symptomen afkomstig zijn van de hoogbegaafdheid en welke symptomen toegeschreven kunnen worden aan ADHD.

Het is dan ook belangrijk dat de combinatie van hoogbegaafdheid met ADHD wordt gezien als één. Voor een goede begeleiding is het belangrijk dat de begeleider in beide is gespecialiseerd. Hoogbegaafdheid uit zich niet altijd zoals we dat zouden willen. De hoge creativiteit die gepaard gaat met hoogbegaafdheid kan zich soms uiten in chaotisch en druk gedrag.

Hoogbegaafdheid en ADHD kenmerken

Onderstaand een overzicht van een aantal specifieke kenmerken van een kind met ADHD en hoogbegaafdheid:

 • Heeft weinig geduld en is snel gefrustreerd  (een kort lontje).
 • Heeft concentratie problemen, is erg gemakkelijk afgeleid. Droomt bijvoorbeeld weg tijdens een gesprek.
 • Kan niet goed plannen of organiseren. Wil veel taken tegelijkertijd starten, maar maakt dit vervolgens vaak niet af of stelt dit uit.
 • Heeft moeite met veranderingen.
 • Hoog activiteitsniveau.
 • Heeft moeite met gezag.
 • Is (erg) impulsief

 

bron: zobegaafd

Wanneer een dyslexietest aanvragen?

Wanneer een dyslexietest aanvragen?

Als ouder heb je vaak al in een vroeg stadium in de gaten dat er ‘iets’ aan de hand is met je kind. Vermoedens van eventueel dyslexie zijn vaak gebaseerd op ervaringen met oudere kinderen of herinneringen uit de eigen jeugd.

Een derde van de kinderen die een ouder heeft met dyslexie, ontwikkelt zelf ook dyslexie. Neem eigen observaties en zorgen altijd serieus en schroom niet ze te delen met de school. Om te voorkomen dat een kind in de knel komt te zitten, is het essentieel om een kind emotionele steun te geven.

Waarom een dyslexietest bij kinderen laten doen?

Er zijn verschillende situaties waarin het handig is om een dyslexietest bij kinderen te laten doen met als doel een dyslexieverklaring te krijgen:
• Een kind heeft dit nodig om extra begeleiding op school te krijgen voor zijn dyslexie.
• Acceptatie in het feit dat lezen moeilijk gaat.
• Meer begrip vanuit de omgeving van een kind.
• Toegang krijgen tot hulpmiddelen welke worden vergoed door de ziektekostenverzekering,
zoals een Daisy-speler

Wanneer een dyslexietest?

Een school mag een kind doorverwijzen naar een instelling voor een test als een kind drie keer achter elkaar laag scoort op de Cito op de onderdelen lezen of spelling. Het gaat om de zogenoemde DMT toetst, het woordlezen. Behoort een kind op drie achtereenvolgende meetmomenten tot de zwakste 10%, een E-score. Of behoort een kind op spelling drie achtereenvolgende meetmomenten tot de zwakste 10% (E-score Cito spelling) en op lezen tot de zwakste 16% (D-score).

Na het invullen van vragenlijsten door school en ouders dient er bij de gemeente een beschikking worden opgevraagd, waarna een instantie de test mag uitvoeren.

Wat kun je als ouder in deze fase doen?

Bij een vermoeden van dyslexie dient er meer gelezen te worden met een kind. Tevens moet een kind extra instructie worden aangeboden, alvorens er een test kan worden aangevraagd. Dit dient in het schooldossier of groeidocument te worden verwerkt. Tussen een tweede en derde meetmoment ligt hier een belangrijke taak voor ouders om in gesprek te gaan met school over hetgeen “extra” gedaan moet zijn alvorens het traject van een dyslexieonderzoek kan worden opgestart.

Hoe sneller een eventueel dyslexie wordt vastgesteld, hoe sneller een kind geholpen kan worden. En niet onbelangrijk hoe snel een kind zelf zijn of haar leesprobleem een beter plek kan geven.
Er wordt met betrouwbare testen vastgesteld of er sprake is van een achterstand in lezen en spellen. Dit kunnen AVI-toetsen of andere testen zijn die bij de leesmethode horen. Hierbij wordt:
• zowel op nauwkeurigheid als op snelheid van woordherkenning getest
• vastgesteld dat dit niet komt door een algemeen leerprobleem, een taalstoornis of psychische stoornis
• gekeken naar de kenmerken van dyslexie die bij de meeste – maar niet noodzakelijk bij alle – leerlingen met dyslexie voorkomen.

Deze kenmerken kunnen zijn:
1. zwakke prestaties bij lezen en spellen
2. het trage moeizame leerproces doet zich alleen voor bij lezen en spellen en niet bij andere vakken
3. de leesproblemen doen zich voor bij het lezen van woorden en lettercombinaties
4. de verwerking van spraakklanken is verstoord / vertraagd
5. het snel achter elkaar benoemen van letters en cijfers is verstoord / vertraagd
6. visueel-orthografische woordherkenning (spellen) is onnauwkeurig / vertraagd
7. het koppelen van visueel-auditieve letter- / woordverwerking is verstoord / vertraagd
8. problemen met het verbale werkgeheugen.

Voor alle zekerheid: het gaat hier bij de genoemde visuele problemen niet om problemen met het zien, maar om problemen met de verwerking van visuele prikkels in de hersenen. Dus om de herkenning van letter- en woordvormen en om de koppeling tussen letter- en woordvormen met klanken in de hersenen.

Bewegen: goed voor lichaam én brein!

Bewegen: goed voor lichaam én brein!

Heb je al eens van Braingym gehoord?  Dit is iets voor iedereen die gemotiveerd is om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, om ‘alles eruit te laten komen wat erin zit’. Het verbetert de concentratie van kinderen en daarmee de leerprestaties.

Braingym biedt een programma met bewegingsoefeningen. Tijdens de braingym wordt de samenwerking tussen de linker- en rechter hersenhelft gestimuleerd, wat er voor zorgt dat leren makkelijker gaat. Ook op school kan dit een mooie afwisseling zijn in het lesprogramma.
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat ratten en muizen meer hersencellen produceren door veel te rennen. De dieren konden na het rennen beter nieuw gedrag aanleren en het ook onthouden.

Waar heeft het mee te maken?

Vanaf hun geboorte tot en de kleutertijd hebben kinderen de tijd om zich voor te bereiden om te leren lezen en schrijven en alles wat daar op volgt.
De ontwikkeling van het brein gaat gelijk op met de ontwikkeling van het lichaam. Onderling stimuleren zij elkaar. De kruipbeweging van een baby is hier een goed voorbeeld van. De samenwerking tussen links en rechts is een eerste vereiste om goed te kunnen leren en houdt verband met de coördinatie van het brein met de zintuigen en de rest van het lichaam (bijvoorbeeld de oog/hand-coördinatie).
Als het goed is verloopt dit proces als vanzelf op een speelse en natuurlijke manier. Soms is iets meer oefening nodig.

Wat doet Braingym?

De verschillende oefeningen van Braingym spreken specifieke delen van het brein en de zintuigen aan. Er zijn oefeningen die speciaal geschikt zijn om uit te voeren voor een leesactiviteit, een andere oefening heeft weer meer invloed op een ontspannen schrijfhouding.

Enkele oefeningen die handig en redelijk makkelijk te doen zijn.

Oefeningen voor lezen: Kruisloop
Breng een hand of elleboog naar de tegenoverliggende knie en weer terug. Daarna met de andere hand en knie. Doe dit een tijdje op muziek, bij het zingen van een versje, bewegend in de ruimte, of op de trampoline. Probeer het ook eens aan de achterkant.

Liggende 8
Een oefening die wonderen kan verrichten is de liggende acht of Tibetaanse acht. Vraag een kind welke letters of cijfers hij moeilijk vindt. Kies er een en zeg deze hardop. Terwijl je dit doet laat je een kind met zijn armen een grote liggende acht maken. Begin in het midden van laag naar hoog. Laat een kind vervolgens zijn letter of cijfer in de lucht schrijven en hardop uitspreken. Eindig weer met een liggende acht. Deze oefening kun je ook op papier doen. De letters zullen steeds meer in het systeem van een kind komen, hij herkent ze beter en kan ze beter lezen en schrijven.

Een oefening voor het schrijven: Dubbele Doedels
Teken op een wit vel papier symmetrische vormen met twee handen tegelijk. Hoog, laag, wijd, smal, rond, hoekig, lyrisch, staccato, enzovoort. Hoe meer beweging, hoe beter. Dubbele Doedels kunnen ook vrij in de lucht gedaan worden, of samen met een ander, terwijl je tegenover elkaar staat.